October 12, 2017 admin 0Comment

“โรงเรียนคำพ่อสอน” สานต่อพระราชปณิธาน น้อมนำคำพ่อสอน ไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน 4 ภาคสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคำพ่อสอน”

พร้อมออกแถลงการณ์รวมพลังถวายความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สานต่อพระราชปณิธานน้อมนำคำพ่อสอน ไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนรัก ภูมิใจในตนเอง ไม่ทิ้งศีลธรรม มีปัญญารู้เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ผ่านการจัดการเรียนการสอน นายบรรเจิดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า โรงเรียนคำพ่อสอน เป็นกลุ่มโรงเรียนและครูที่รวมตัวกันเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 คำสอนหลัก ได้แก่ 1.บ ว ร 2.”ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู…” 3.พระบรมราโชวาทในการดำเนินชีวิตมิให้ตกเป็นทาสอบายมุข มาสู่การปฏิบัติเน้นการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และบุหรี่ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อนักเรียน
“เครือข่ายโรงเรียนพ่อสอน รวมตัวกันมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วม 360 แห่ง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรม โดยจะสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาล 9 ใช้ 3 หลักคำพ่อสอนมาขับเคลื่อนด้วยความรัก ความกตัญญูถวายแด่พระองค์ พร้อมกันนี้ได้จัดทำคู่มือโรงเรียนคำพ่อสอนสำหรับให้โรงเรียนเครือข่ายนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สคล.ด้วย”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth